Will Debt Problems Metastasize to ?Core? European States?